X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

کانون بازنشستگان برق تبریز

اساسنامه کانون مرکزی بازنشستگان صنعت آب و برق کشور


 اساسنامه کانون صنفی بازنشستگان وزارت نیرو - صنعت آب و برق

1392/09/03

فصل اول

" کلیات و اهداف "

ماده 1

نام :

کانون صنفی بازنشستگان صنعت آب و برق تشکلی است صنفی ، غیر سیاسی و غیر انتفاعی که در این اساسنامه اختصارا کانون نامیده می شود .

تبصره – صنعت آب و برق شامل وزارت نیرو و شرکت ها و سازمان های تابعه و وابسته ، وزارت آب و برق (سابق) و همچنین بنگاه های دولتی آب و برق قبل از ایجاد وزارت آب و برق  قبل از ایجاد وزارت آب و برق می گردد.

ماده 2

محل :

مرکز اصلی این کانون در شهر تهران به نشانی خیابان ولی عصر (عج) – ابتدای اتوبان نیایش – ساختمان وزارت نیرو واقع است که در صورت لزوم بنا به درخواست هیئت مدیره می تواند با موافقت وزارت کشور در سایر شهرستان ها شعبه ، دفتر یا نمایندگی دایر نماید .

ماده 3

تابعیت :

کانون تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و اعضاء آن التزام خود را به قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی ایران اعلام می دارند.

ماده 4

اهداف :

کانون دارای اهداف زیر میباشد :

1-  تلاش در جهت حفظ و افزایش منزلت اجتماعی بازنشستگان عضو کانون .

2- صیانت از حقوق مادی و معنوی کلیه اعضاء و دفاع از حقوق مشروع آنان و سعی در بهبود معیشت و رفاه خانواده و بازماندگان اعضاء.

3- فراهم آوردن زمینه لازم برای بهره وری از دانش ، تجربیات و تخصص ارزشمند بازنشستگان .

4-  تلاش در جهت ارتقاء سطح بهداشت و درمان اعضاء و خانواده و بازماندگان اعضاء .

5- فراهم آوردن امکانات و تسهیلات  استفاده از فضاهای فرهنگی و رفاهی مناسب برای تامین اوقات فراغت اعضاء و افراد خانواده آنها و بازماندگان اعضاء ، از قبیل اردوهای سیاحتی و زیارتی .

ماده 5

کلیه اقداماتی که در چارچوب اساسنامه بوده ولی به نحوی نیاز به کسب مجوز از مراجع قانونی ذیربط دارد پس از کسب مجوز لازم انجام می شود .

ماده 6

کمیته ها :

در جهت اهداف مندرج در اساسنامه ، کمیته های تخصصی ، رفاهی و اجتماعی  با تصویب هیئت مدیره از بین اعضاء اصلی و افتخاری واجد شرایط و تصویب مجمع عمومی تشکیل می شود .

فصل دوم

" شرایط ، نحوه عضویت و انواع آن "

ماده 7

شرایط عضویت :

هر فرد بازنشسته از صنعت آب و برق که دارای شرایط زیر باشد می تواند به عضویت کانون درآید .

1-  داشتن حکم بازنشستگی از سازمان مربوطه

2-  پذیرفتن مفاد اساسنامه

3- عدم محرومیت از حقوق اجتماعی

4- عدم سوء شهرت حرفه ای و اجتماعی

5-  پرداخت حق عضویت

تبصره : خاتمه عضویت بنا به درخواست فرد ، سلب شرایط و یا درخواست اکثریت اعضای هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی می باشد .

ماده 8

عضویت :

کانون دارای دو نوع عضو خواهد بود .

1- اعضاء اصلی که دارای حق رای بوده و مکلف به پرداخت حق عضویت می باشد .

2-  اعضاء افتخاری که دارای مطالعات و تحقیقات علمی ممتاز بوده و یا پیشنهاد هیئت مدیره ، توسط مجمع عمومی انتخاب می شوند .

فصل سوم

" ارکان "

ماده 9

ارکان کانون عبارتند از  : الف – مجمع عمومی    ب- هیئت مدیره       ج- بازرس (بازرسان)

الف- مجمع عمومی

ماده 10

مجمع عمومی عالیترین مرجع تصمیم گیری کانون بوده و بصورت عادی ، عادی به طور فوق العاده  و فوق العاده تشکیل می شود .

ماده 11

مجمع عمومی عادی با رعایت تشریفات مندرج در اساسنامه سالی یکبار در سه ماهه اول تشکیل خواهد شد . برای رسمیت یافتن جلسه حضور نصف بعلاوه یک اعضای اصلی لازم است . جهت تصویب هر موضوعی ، رای موافق اکثریت اعضای حاضر ضرورت دارد . در صورتی که در دعوت نخست تعداد حاضرین به حد نصاب نرسد ، جلسه دوم با فاصله حداثر یک ماه تشکیل و با هر تعداد عضو حاضر ، جلسه رسمیت خواهد یافت ,

تبصره 1- مجمع عمومی عادی ممکن است به صورت فوق العاده در هر زمان ، به تقاضا و دعوت هیئت مدیره یا بازرس / بازرسان یا یک سوم کل اعضای اصلی تشکیل گردد.در هر صورت باید دستور جلسه مجمع عمومی در آگهی دعوت قید شود .

تبصره 2- در صورتیکه هیئت مدیره ، مجمع عمومی سالانه را در موعد مقرر برگزار نکند ، بازرس / بازرسان  مکلف است / مکلفند پس از تایید وزارت کشور راسا اقدام به دعوت و برگزاری مجمع عمومی مزبور بنمایند .

ماده 12

دعوت برای شرکت در مجامع عمومی از طریق آگهی در روزنامه کثیرالانتشار با درج دستور جلسه صورت می پذیرد . آگهی تشکیل مجمع برای نوبت اول و دوم باید حداقل دو هفته قبل از برگزاری مجمع در روزنامه تعیین شده درج شود .

ماده 13

 وظایف مجمع عمومی عادی :

1-  انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرس /بازرسان .

2-  استماع و رسیدگی به گزارش هیئت مدیره و بازرس/بازرسان .

3-  تعیین خط مشی کلی کانون .

4-  بررسی و تصویب پیشنهادهای هیئت مدیره .

5-  تعیین میزان حق عضویت سالانه و تصویب گزارشات مالی و بودجه کانون .

6-  تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها و دعوت نامه های کانون.

ماده 14

مجمع عمومی فوق العاده با رعایت تشریفات قانونی نحوه اعلام در روزنامه کثیرالانتشار ، مشابه مجمع عمومی عادی و با شرایط زیر تشکیل خواهد شد :

1-  با درخواست و دعوت اکثریت اعضای هیئت مدیره یا بازرس/بازرسان.

2-  با درخواست و دعوت یک سوم از اعضای اصلی کانون .

تبصره 1- مجمع عمومی فوق العاده جهت رسمیت یافتن همان شرایط مجمع عمومی عادی را دارد .

تبصره 2- تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با حداقل دوسوم آراء موافق از تعداد اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود .

ماده 15

در صورتیکه بازرس/بازرسان یا یک سوم اعضاء درخواست تشکیل مجمع عمومی فوق العاده را داشته باشند ، موضوع کتبا به رییس هیئت مدیره اعلام می گردد .رییس هیئت مدیره موظف است حداکثر مدت 15 روز طبق این اساسنامه نسبت به برگزاری مجمع عمومی فوق العاده اقدام کند ، در غیر این صورت بازرس و یا نماینده اعضای متقاضی ظرف مدت 10 روز با تایید و هماهنگی وزارت کشور نسبت به برگزاری مجمع عمومی فوق العاده اقدام می نماید .

ماده 16

وظایف مجمع عمومی فوق العاده :

1-  تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه

2-  بررسی و تصویب انحلال کانون

3-  عزل هیئت مدیره

تبصره 1- عزل هیئت مدیره بنا به درخواست یک سوم اعضای اصلی یا بازرس /بازرسان با اطلاع وزارت کشور در دستور کار مجمع عمومی قرار می گیرد .

تبصره 2 – در صورت تصویب عزل هیئت مدیره ، مجمع عمومی فوق العاده نسبت به تعیین و انتخاب سه نفر از اعضای اصلی برای اجرای مصوبه و انجام تشریفات قانونی جهت انتخاب هیئت مدیره جدید اقدام می نمایند.

ماده 17

مجامع عمومی توسط هیئت رییسه ای مرکب از یک رییس و یک منشی و دو ناظر اداره می شود .

تبصره 1- اعضای هیئت رییسه با اعلام نامزدی خود در مجمع انتخاب خواهند شد و مسئولیت اداره جلسه طبق دستور کار اعلام شده و نیز تنظیم و ارسال صورتجلسه مجمع به وزارت کشور را به عهده دارند . اعضاء هیئت رییسه نمی توانند از اعضای هیئت مدیره ، بازرسان و یا داوطلبان این دو رکن باشند.

تبصره 2- هیئت رییسه نسخه ای از صورتجلسه را برای اطلاع اعضاء در محل کانون نصب می نماید.

ب- هیئت مدیره :

ماده 18

کانون دارای هیئت مدیره ای مرکب از 5 نفر عضو اصلی و 2 نفر عضو علی البدل می باشد که از میان اعضای اصلی برای مدت سه سال انتخاب می شوند .

تبصره 1- شعب کانون با رعایت ماده 2 اساسنامه در شهرستان ها توسط هیئت مدیره ای مرکب از 5 نفر (عضو اصلی /علی البدل)که از سوی اعضای همان شعبه انتخاب و یا تصویب هیئت مدیره مرکز منصوب می شوند ، اداره خواهد شد . اعضاءاین هیئت مدیره ها طبق دستورالعمل هیئت مدیره مرکز فعالیت خواهند نمود . حد نصاب تاسیس شعبه برای هر یک از سازمان های وابسته و تابعه وزارت نیرو 30 نفر عضو می باشد . در صورت عدم حصول نصاب ذکر شده ، می توان دفتر یا نمایندگی دایر نمود.

تبصره 2-  جلسات هیئت مدیره با حضور 5 نفر از اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با آراء موافق 3 نفر معتبر خواهد بود و مصوبات و صورتجلسات هیئت مدیره در دفتر مخصوص به ترتیب تاریخ ثبت و به امضای ذیربط می رسد .

تبصره 3 – اعضاء هیئت مدیره حداکثر یک هفته بعد از انتخاب شدن و اعلام قبولی تشکیل جلسه داده و از بین خود یک رییس ، نایب رییس و یک خزانه دار انتخاب نموده و نسخه ای از صورتجلسه ذیربط را به وزارت کشور ارسال می نمایند .

تبصره 4 – شرکت اعضاء هیئت مدیره در جلسات آن ضروری است و غیبت هر یک از اعضاء بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلی در سه جلسه متناوب در حکم استعفاء عضو غایب خواهد بود .

تبصره 5 – در صورت استعفاء یا فوت یا سلب شرایط از هر یک از اعضاءهیئت مدیره ،عضو علی البدل برای مدت باقیمانده به جای عضو اصلی انجام وظیفه خواهد نمود .

تبصره 6 – هیئت مدیره علاوه بر جلساتی که به طور مرتب و حداقل هر ماه یکبار تشکیل خواهد داد بنا به ضرورت و با دعوت کتبی یا تلفنی رییس یا نایب رییس جلسه فوق العاده تشکیل می دهد . فاصله بین ارسال دعوتنامه و یا تماس تلفنی و تشکیل جلسه هیئت مدیره حداقل سه روز خواهد بود .

ماده 19

مجمع عمومی ، هیئت مدیره را برای مدت سه سال انتخاب می نماید . انتخاب اعضای هیئت مدیره برای دوره های متوالی بلامانع میباشد . هیئت مدیره موظف است ظرف حداکثر سه ماه قبل از پایان دورهتصدی خود ، مجمع عمومی عادی جهت انتخاب هیئت مدیره جدید را با هماهنگی وزارت کشور برگزار نموده و نتیجه را ظرف یک هفته به آن وزارتخانه اعلام نماید .

ماده 20

هیئت مدیره نماینده قانونی کانون بوده و وظایف و اختیارات آن به شرح زیر می باشد :

حفظ و حراست از اموال منقول و غیر منقول ، رسیدگی به حسابهای کانون و پرداخت دیون و وصول مطالبات ، اجرای مصوبات مجمع عمومی ، افتتاح حساب های بانکی ، انجام تشریفات قانونی و منظور تعقیب جریانات قضایی و مالیاتی و ثبتی در کلیه مراحل قانونی در محاکم ، تعیین حکم ، وکیل و عزل آنان ، قطع و فصل دعاوی از طریق سازش ، فراهم آوردن شرایط عضویت افراد متقاضی .

به طور کلی هیئت مدیره می تواند در حوزه وظایف خود اقداماتی را که ضروری بداند با رعایت مصالح کانون به استثنای فروش اموال غیر منقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی می باشد به نام کانون انجام دهد .

تبصره 1 – جز درباره موضوعاتی که به موجب مفاد این اساسنامه ، اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است . هیئت مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره امور را مشروط به رعایت حدود موضوع کانون دارا می باشد .

ج : بازرسان

ماده 21

مجمع عمومی عادی یک نفر را به عنوان بازرس اصلی و یک نفر را به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب می نمایند .

تبصره  1 – انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان بلامانع می باشد .

تبصره 2 – اعضای هیئت مدیره و نزدیکان سببی و نسبی آنها نمی توانند به عنوان بازرس انتخاب شوند .

ماده 22

 وظایف بازرس/بازرسان به شرح زیر است :

1-  بررسی کلیه اسناد و اوراق مالی کانون و تهیه گزارش برای مجمع عمومی .

2-  مطالعه گزارش سالانه هیئت مدیره اعم از مالی و غیر مالی و تهیه گزارش برای مجمع عمومی .

3-  ارایه گزارش هر گونه تخلف هیئت مدیره ار مفاد اساسنامه یا مصوبات مجامع عمومی به مجمع عمومی

تبصره -  گزارش بازرس/بازرسان باید حداقل یک هفته قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی جهت مراجعه و مطالعه اعضاء در محل دفتر کانون آماده باشد .

ماده 23

کلیه اسناد و مدارک کانون اعم از مالی و غیر مالی در هر زمان بدون قید و شرط باید به وسیله هیئت مدیره جهت بررسی در دسترس بازرس/بازرسان و نمایندگان کمیسیون ماده 10 قانون احزاب و جمعیت ها قرار گیرد .

فصل چهارم

" بودجه و مواد متفرقه "

ماده 24

بودجه کانون از طریق جمع آوری هدایا ، امانات ، قبول وصایا ، وقف و نیز حق عضویت اعضاء تامین می شود .

ماده 25

درآمدها و هزینه های کانون در دفاتر قانونی ثبت و شرح و بیلان آن در پایان هر سال مالی جهت بررسی به کمیسیون ماده 10 قانون فعالیت احزاب و جمعیتها ارائه خواهد شد .

تبصره 1 – کلیه دفاتر مالی کانون در صورت مراجعه ماموران مالیاتی در اختیار آنان قرار خواهد گرفت .

تبصره 2 – سال مالی کانون منطبق بر سال هجری شمسی بوده و همواره پایان ماه اسفند ختم می شود .

تبصره 3 – کلیه وجوه مازاد بر هزینه های کانون ، به عنوان ذخیره در حساب مخصوصی به نام کانون نزد یکی از بانک ها یا موسسات مالی و اعتبارات رسمی کشور نگهداری خواهد شد .

ماده 26

کلیه مدارک رسمی ، اسناد ، پرونده ها و مکاتبات در دفتر مرکزی کانون نگهداری می شود .

مکاتبات رسمی کانون با امضای رییس هیئت مدیره و در غیاب او نایب رییس هیئت مدیره و با مهر کانون انجام خواهد شد .

تبصره – مصوبات و صورتجلسات هیئت مدیره در دفاتر مخصوص به ترتیب تاریخ ، ثبت و به امضاء اعضای ذیربط خواهد رسید .

ماده 27

هر گونه تغییری در مفاد اساسنامه و ترکیب اعضاء هیئت مدیره و بازرس/بازرسان در صورتی معتبر است که به تصویب کمیسیون ماده 10 قانون  فعالیت احزاب و جمعیتها رسیده و در روزنامه رسمی درج شده شود .

تبصره – محل کانون و اقامتگاه اعضاءهیئت مدیره و تغییرات بعدی باید به اطلاع وزارت کشور برسد . مادامی که در این خصوص اطلاع داده نشده باشد ، استناد به آن معتبر نخواهد بود .

ماده 28

کانون دارای مهر و نشان مخصوص خواهد بود که شکل و متن آن پس از تصویب هیئت مدیره و مجوز وزارت کشور قابل استفاده خواهد شد .

تبصره – هیئت مدیره در حفظ و حراست از مهر و نشان کانون مسئولیت قانونی دارد .

ماده 29

با توجه به اینکه کانون ماهیتا غیر تجاری می باشد نمی توانند عملیات تجاری و اعتباری انتفاعی انجام دهد .

ماده 30

انحلال :

در موارد زیر کانون منحل می شود :

1- بنا به رای مجمع عمومی فوق العاده

2- در صورتیکه تا یک سال پس از ثبت رسیده ، موضوعی را که برای آن تشکیل شده انجام نداده یا انجام آن غیر ممکن باشد .

3- بنا به نظر کمیسیون ماده 10 قانون احزاب و جمعیتها و صدور حکم قطعی دادگاه

ماده 31

در صورت انحلال کانون ، مجمع عمومی فوق العاده هیئت تصفیه ای را (حداقل سه نفر) از میان اعضاء اصلی انتخاب می نماید . این هیئت موظف خواهد بود پس از اداء دیون و وصول مطالبات با نظارت کمیسیون ماده 10 قانون احزاب و جمعیتها ، نسبت به واگذاری اموال و املاک آن به یک یا چند کانون مشابه یا عام المنفعه داخل کشور اقدام می نماید .

هیئت مذکور موظف است یک نسخه از شرح کامل اقدامات خود را جهت بررسی به کمیسیون ماده 10 قانون احزاب و جمعیتها ارسال دارد .

این اساسنامه مشتمل بر چها فصل و 31 ماده و 26 تبصره توسط مجمع عمومی عادی در تاریخ 28/03/1391 به تصویب رسید .

 

امضاءهیئت رییسه مجمع :

هیئت رییسه

رییس مجمع : ربیع بخشنده

ناضرین جلسه : سید محمد ورندیلی و اسدا.. گروسیان

منشی : امیر طالعی